Polityka Prywatności

Właścicielem sklepu evogenetics.pl jest Evogenetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87 Warszawa 00-844, NIP 7532401022

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy evogenetics.pl  (dalej zwany Sklepem).

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Evogenetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87 Warszawa 00-844, NIP 7532401022

Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Klienta przekazywanych podczas korzystania z serwisu evogenetics.pl

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Klienta będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi.

I. Informacje ogólne.

Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
– nazwisko i imię, – adres zameldowania na pobyt stały, – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, – adres poczty elektronicznej, – numer telefonu. – Nazwa firmy – NIP, REGON
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient,zakładając Konto i/lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy.
Ponadto, Sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach marketingowych i umożliwienia korzystania Klientom z programów promocyjnych i innych akcji okolicznościowych: data urodzenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłączniedla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich prawo ich weryfikowania. modyfikowania i usuwania. W celu realizacjitego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta Klienta
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu internetowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Zgoda możebyć cofnięta w każdym czasie.
Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu internetowego, wyłącznie do realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej “Udostępnianie informacji).
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
II Cookies

W serwisie evogenetics.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie evogenetics.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Klienta, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu evogenetics.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeśli Klient ma problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadza się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz zadania usunięcia. W tym celu Klient powinien skorzystać z właściwych zakładek w serwisie evogenetics.pl lub przesłać e-mail pod adres: biuro@evogenetics.pl
Klient może zostać poproszony o przekazanie niektórych swoich danych osobowych partnerom handlowym sklepu, którzy udostępniają system do wyrażania opinii na temat dokonanej transakcji lub w innych celach handlowych. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
III. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
IV. W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw?

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji,gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@evogenetics.pl.
Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@evogenetics.pl
V. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
VI. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: biuro@evogenetics.pl.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług bądź też udzielenie odpowiedzi.

 

 

 

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem evogenetics.pl (zwany dalej: „Sklepem” jest Evogenetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87 Warszawa 00-844, NIP 7532401022.
Sklep umożliwia zawieranie z Evogenetics (zwany dalej: ”Sprzedającym”) umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).
Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne (zwani dalej łącznie: „Klientem”).
Administratorem danych osobowych jest 
sklepu evogenetics.pl jest Evogenetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87 Warszawa 00-844, NIP 7532401022

Każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.
Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu biuro@evogenetics.pl


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość z Klientem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym — ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”).
Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów oraz uczestniczenia w programie lojalnościowym.
Konto można założyć klikając w link „Rejestracja”, który znajduje się w górnym pasku na stronie głównej Sklepu. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Można zarejestrować się jako osoba fizyczna bądź  firma (zwany dalej „Partnerem biznesowym”). Partnerem biznesowym, można stać się tylko po akceptacji Administratora. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik: podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi  do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej evogenetics.pl Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.
W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej evogenetics.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 602628393 W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu Sklepu.
Towar i jego cena

Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%) i cła.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia za wyjątkiem produktów realizowanych NA ZAMÓWIENIE, gdzie cena zależna jest od ustaleń między klientem a sprzedawcą.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.
Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe.

Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru ( odstąpienia od umowy kupna ) do 14 dni od momentu zakupu, pod warunkiem zwrotu towaru nieużywanego, niezniszonego, z załączonym do torebki nie - otwartym zabezpieczeniem. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient - zwrot nie odnosi się do towarów zamawianych "na zamówienie".

Towary zamawiane w trybie "indywidualne zamówienie" nie podlegają zwrotowi.